P R O P E R T I E S

Amstelhof

bv

Huurverhoging voor sociale huurwoningen en voor woningen die in de vrije sector vallen

 

Huurverhoging sociale huurwoningen

Elk jaar mag de huur per 1 juli verhoogd worden. De wet bepaalt hoeveel de maximale verhoging is. Uiterlijk twee maanden voor de huurverhoging ontvangen huurders een brief waarin staat hoeveel de huurverhoging voor hen is.

Vanaf 2013 is de huurverhoging afhankelijk gemaakt van het inkomen. De overheid wil daarmee de doorstroming van hogere inkomensgroepen stimuleren en het zogenaamde scheefhuren tegengaan. Daarom wordt per 1 juli 2018 wederom een inkomens-afhankelijke huurverhoging doorgevoerd voor alle sociale huurwoningen. Hoe hoger het (gezamenlijke) inkomen hoe meer de huur verhoogd mag worden.

 

De huurverhoging per 1 juli 2018

  • 3,9% voor huishoudens met een jaarinkomen tot 41.056
  • 5,4% voor huishoudens met een jaarinkomen boven € 41.056

Het jaarinkomen betreft het gezamenlijk inkomen in het jaar 2016 van maximaal drie personen die op dit moment op uw adres staan ingeschreven. Het gezamenlijk huishoudinkomen wordt vastgesteld door de Belastingdienst. Deze dienst geeft middels een zogenaamde huishoudverklaring aan Amstelhof Properties bv door in welke inkomenscategorieën de huurders vallen.

 

Wijziging in hogere huurverhoging voor hogere inkomens

Vanaf 1 januari 2017 geldt dus nog maar één inkomensgrens waarboven verhuurders een hogere huurverhoging mogen voorstellen. Maar die hogere huurverhoging geldt vanaf 2017 niet meer voor:

  • huishoudens waarvan 1 of meer bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt op de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging (meestal 1 juli);
  • huishoudens die op de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging bestaan uit 4 of meer personen.

Voor deze huishoudens mag de huur dus in 2018 maximaal 3,9% omhoog.

 

Wat te doen als de hoogte van uw (gezamenlijke) inkomen niet klopt of als u op andere gronden denkt dat de huurverhoging van 5,4% niet toegepast mag worden?

Is de huurverhoging van 5,4% volgens u onterecht, dan kunt u dit standaardformulier gebruiken om aan te geven waarop uw bezwaar gebaseerd is.

Let op: stuur kopieën mee van de inkomensverklaringen (IBRI) van de Belastingdienst van alle personen en een uittreksel Basisregistratie personen (voorheen GBA-uittreksel) waaruit blijkt hoeveel bewoners op het adres staan ingeschreven.

N.B. De wettelijke basis-huurverhoging is 3,9%. Het heeft dus geen zin om hiertegen bezwaar te maken.

 

Maximaal netto huurprijs

Voor elke huurwoning in Nederland geldt een wettelijk vastgestelde maximale huurprijs. Deze wordt bepaald door kenmerken van de woning, zoals grootte, aantal kamers en de kwaliteit van de voorzieningen. De maandelijkse huur voor een sociale huurwoning mag niet boven de maximaal netto huurprijs uitkomen. Het Woningwaarderingsstelsel (WWS) drukt de kenmerken van een woning uit in punten en geeft aan wat de maximale netto huurprijs van de woning is. Dit stelsel is per 1 juli 2017 aangepast.

Mocht de inkomensafhankelijke huurverhoging van maximaal 5,4% leiden tot een huurprijs die boven de maximaal netto huurprijs voor een woning uitkomt, dan wordt het huurverhogingspercentage aangepast.

 

Vrije sector woningen

Indien uw huurwoning in de vrije sector valt wordt de jaarlijkse huurverhoging berekend aan de hand van consumentenprijsindex (CPI).  Woningen in de vrije sector hebben een kale huurprijs boven € 710,68.

 

Meer informatie over  huurverhogingen vindt u op de website van de Rijksoverheid

 

Amstelhof Properties bv - KvK 33208036 - De Lairesse Bouwmanagement bv - KvK 34139656 - Generaal Vetterstraat 77 A, 1059 BT Amsterdam - Disclaimer